Eva茜茜芽庄旅拍第二刊39PEva茜茜推女神

Eva茜茜芽庄旅拍第二刊39PEva茜茜推女神

桂枝八钱茯苓二两白术一两甘草五钱按滋肾丸一方,乃补水之方,亦纳气归肾之方也。夫脱肛一症,原有阳虚阴虚之别。

辨口气气有馀:所现气粗,气出蒸手,出言厉壮之类。以后皮肤大热,而内冷甚,明明元气尽越于外,较牙痛更加十倍。

不数年而声华藉甚,远近争迎者纷至沓来,不啻和缓之往还于秦晋也。 又六元正纪大论曰:木郁之发,太虚埃昏,云物以扰,大风乃至。

盖邪伏之深,亦可期年而发。又云:食不得入,是有火也;下不得出,是有寒也。

道途之间,尤多冒暑,故土人于暑时相戒勿出。阴证乃正伤寒家事,伏邪温疫无阴证,或有不过千万中之一二耳。

夫手厥阴居上主心包,足厥阴居下主肝木,其为病消渴,气上冲心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止,此本经手足全体为病提纲。在天为燥,在地成金。

Leave a Reply